Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A felvételi időpontok ide kattintva letölthetőek.

 

Klasszikus zongora szakirány

Felvételi anyag:

-        egy prelúdium és fúga J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier című sorozatából

-        egy teljes bécsi klasszikus szonáta

-        egy romantikus mű

-        egy XX. vagy XXI. századi mű

-        egy virtuóz etűd

A növendék mutasson jártasságot a különböző stílusok előadási módjában.

Az etüd vagy virtuóz jellegű darab a technikai felkészültséget tükrözze.

A formálás és lapróljáték készségének megállapítása a felvételi napkán kézhez kapott zeneiskolai anyag (rövid darab vagy tétel) eljátszása és elemzése alapján történik.

 

Klasszikus hegedű, mélyhegedű, gordonka és gordon szakirány

A fekvésekben való készségszerű játék és biztonságos intonáció. Az alapvonásnemek és azok kombinációinak ismerete és használata. Tónusos hangvétel, a vibrátónak a zenei anyag szempontjábóli
alkalmazása.  Egyéni hangvétel.
A teljes felvételi anyag fejből játéka.
A fejlődőképesség lehetőségeinek technikai és zenei nyilvánvalósága. Egy könnyebb zenei anyag rövid idő (kb. 15 perc) alatti feldolgozása.

Felvételi anyag:

Hegedű:

-        4 oktávos skála, hármashangzat (lassan és gyorsan)

-        2 db különböző jellegű etüd (Rode, Gaviniés, Dont)

-        Bach Partitákból vagy Szólószonátákból 1 tétel

-        Versenymű saroktétel (Bach, Vivaldi nem lehet)

-        Előadási darab, amelyben mérhető legyen a zenei és virtuóz készség

Mélyhegedű:

-        2 különböző jellegű etüd

-        1 Bach tétel a hegedű partitákból, szonátákból vagy a csellószvittekből

-        versenymű saroktétel

-        előadási darab

Gordonka:

-        2 különböző jellegű etüd

-        2 Bach szólószvit tétel vagy 1 preludium

-        versenymű saroktétel ( klasszikus, romantikus,v. 20. századi)

-        barokk szonáta lassú-gyors tétele vagy előadási darab

Gordon:

-        2 különböző jelegű etüd

-        2 (lassú-gyors) barokk szonátatétel

-        versenymű saroktétel

 

Klasszikus gitár szakirány

Felvételi anyag

-        1 Bach preludium vagy 2 tánctétel

-        1 etüd

-        2 (lassú-gyors) szonátatétel

-        1 XX. századi darab

-        1 spanyol vagy romantikus darab

A teljes felvételi anyag fejből játszandó.

A fejlődőképesség lehetőségének technikai és zenei nyilvánvalósága.

 

Klasszikus furulya szakirány 

Felvételi anyag:

-        Egy 20. századi szólómű, vagy etűd
(javasolt szerzők: F. Brüggen, H.U. Staeps, H.M. Linde, M. Zahnhauser)

-        Barokk versenymű lassú- és gyors tétele
(javasolt szerzők: Vivaldi, Telemann, Sanmartini)

-        Korabarokk mű, vagy egy nagybarokk szonáta két különböző karakterű tétele
(javasolt szerzők: Castello, Fontana, Cima illetve Bach, Telemann, Händel, Mancini, Barsanti)

-        Egy, a korábbiaktól eltérő stílusú szabadon választott mű
(Például: francia barokk szvit tételek, középkori vagy reneszánsz táncfüzér variációkkal, Krähmer művek, stb.)

 

Klasszikus fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba szakirány 

Felvételi anyag

-        Skálák: 7# - 7b, a tanult formák szerint

-        Etüd: két, három etüd (staccato, legato)

-        Előadási darab: Barokk szonáta és versenymű vagy XX. századi előadási darab

A Felvételi Bizottság kérhet lapról olvasást.

 

Klasszikus szaxofon szakirány

Felvételi anyag:

-        2 etűd a Ferling-Mule: 60 etűd c. etűdiskolából

-        1 szabadon választott etűd a következő etűdiskolákból (Dubois: 16 etudes brillantes v. 16 etudes de virtuosité, Götz: Koncertetűdök, Lacour: 28 etudes, Bozza: 12 etudes)

-        2 különböző stílusú  előadási darab

Az egyik előadási darab kotta  nélkül játszandó!

A növendék  mutasson jártasságot a különböző stílusok előadási módjában.

Az etüd vagy virtuóz jellegű darab a technikai felkészültséget tükrözze.

A formálás és lapróljáték készségének megállapítása a felvételi napkán kézhez kapott zeneiskolai anyag (rövid darab vagy tétel) eljátszása és elemzése alapján történik.

 

Klasszikus ütőhangszer szakirány

Felvételi anyag:

Kisdob:

-        J. Delécluse: Test-Claire

-        C. Wilcoxon: Solo no.. 133. (The All American Drummer)

Timpani:

-        egy szabadon választott etüd vagy előadási darab 4 timpanira

Dallamhangszer:

-        J.S. Bach: szabadon választott Preludium tétel bármely csellószvitből (BWV 1007-1012)

-        C.O.Musser: Prelude Op. 11.No.3(G-dúr)

-        Egy szabadon választott, eredetileg ütőhangszerekre írt, 4 verős előadási darab

Lapról olvasás minden hangszeren

 

Klasszikus ének szakirány

Felvételi vizsga alapkövetelményei:

A 4 szakközépiskolai osztálynak megfelelő tudásszint. Megfelelő hanganyag, tiszta artikuláció és érthető szövegmondás, fejleszthető előadókészség és muzikalitás, tiszta intonáció. Gégészeti igazolás a gége épségéről.

Felvételi anyag

-        1 könnyebb preklasszikus ária (esetleg klasszikus ária)

-        3 különböző stílusú dal

-        1 magyar népdal kíséret nélkül, vagy feldolgozásban

-        1 XX. századi mű

 

Zeneelmélet és Zeneismeret szakirány

Szolfézs

Szóbeli:

-        Laprólolvasás (rövid barokk v. bécsi klasszikus dallam alterációkkal)

-        hangközök éneklése adott hangról

-        Hozott anyag saját zongora kísérettel

-        3 barokk tétel (pl. recitativo v. aria)

-        3 bécsi klasszikus részlet (pl. dal v. oratórium-részlet)

Írásbeli:

-        kétszólamú diktandó (barokk v. bécsi klasszikus periódusnyi terjedelmű, alterációkkal)

-        egyszólamú diktandó (a XIX., XX. század zeneirodalmából)

-        hangközfelismerés (10 hangköz, mindegyik egyszer megszólaltatva) a hangköz nevét kell leírni

-        tonális hangköz-lánc (8-10 hangköz folyamatosan játszva)

-        adott hangközhöz egy harmadik hang

Zeneelmélet

Szóbeli:

-        hármashangzatok, négyeshangzatok éneklése adott hangról

-        a tanár által játszott harmóniasorozat felismerése, megnevezése

-        akkordfűzés diktálás után, négyszólamú szűk szerkesztésben alterált akkordokkal

-        barokk és klasszikus formák (pl. rondó, szonáta, variáció stb.) ismerete és elemzése hozott anyag alapján.

Írásbeli:

-        hármashangzatok, négyeshangzatok felismerése, lejegyzése, illetve szerkesztése adott hangra

-        modális hangsorok felismerése, szerkesztése

-        rövid összhangzattan példa vagy korál hallás utáni lejegyzése (korál esetében két szélső szólam lejegyzése kötelező + számozott basszus vagy fokszámjelzés)

-        akkordkapcsolatok, kivételes kettőzések, összhangzattan példa kidolgozása

Népzene

-        A népdalok legjellemzőbb sajátosságainak (forma, kadencia, szótagszám, hangkészlet) ismerete és ismertetése, emlékezetből történő éneklése.

-        Az alábbi 30 népdal kötelező Kodály Zoltán: A magyar népzene (Vargyas Lajos példatárával) c. könyvéből.

1., 4., 8., 12., 13., 34., 35., 52., 67., 74., 85., 95., 113., 118., 154., 165., 171., 178., 252., 295., 307., 346., 359., 362., 374., 386., 395., 447., 448., 459.

Zongora

-        1 Bach mű (legalább kétszólamú vagy háromszólamú invenció szinten)

-        1 klasszikus szonáta tétel

-        1 romantikus előadási darab

-        1 XX. századi mű

Magánének

-        Két különböző stílusú műdal előadása, az egyik saját zongorakísérettel.

 

Zeneelmélet-szolfézs kötelező tárgyi felvételi követelmény hangszeresek és énekesek számára

Szolfézs

Szóbeli:

-        lapról éneklés: rövid barokk v. bécsi klasszikus dallam

-        hangközök éneklése adott hangról

Írásbeli:

-        kétszólamú periódusnyi terjedelmű barokk v. bécsi klasszikus dallam lejegyzése

-        egyszólamú diktandó a XIX., XX. század zeneirodalmából

-        hangközteszt: a zongorán diktált hangközök nevét kell leírni

-        8-10 hangközből álló tonális hangköz-lánc

Zeneelmélet

Szóbeli:

-        hármashangzatok éneklése adott hangról, alaphelyzetben és megfordításban

-        összetett autentikus zárlat játszása zongorán dúrban, mollban 4#, 4b-ig

-        zongorán diktált harmóniák, harmóniasorok megnevezése

-        alterált hangzatok felismerése és diktálás utáni játszása (mollbeli-, szűkített-, bőszextes-, mellékdominánsok)

-        formatani elemzés a felvételiző által hozott anyag alapján

Írásbeli:

-        hármashangzatok hallás utáni lejegyzése és szerkesztése adott hangra

-        modális hangsorok felismerése és szerkesztése

-        összhangzattan példa kidolgozása

-        akkordkapcsolatok, kivételes kettőzések

Népzene

-        A népdalok legjellemzőbb sajátosságainak (forma, kadencia, szótagszám, hangkészlet) ismerete és ismertetése, emlékezetből történő éneklése.

-        Az alábbi 30 népdal kötelező Kodály Zoltán: A magyar népzene (Vargyas Lajos példatárával) c. könyvéből. 1., 4., 8., 12., 13., 34., 35., 52., 67., 74., 85., 95., 113., 118., 154., 165., 171., 178., 252., 295., 307., 346., 359., 362., 374., 386., 395., 447., 448., 459.

Zongora

-        1 Bach mű (Kis preludiumok)

-        1 szonatina tétel (Könnyű szonatinák, Szonatina gyűjtemény)

-        1 előadási darab (Schumann, Schubert, Csajkovszkij)

-        1 XX. századi mű (Bartók Gyermekeknek II-III-IV., Mikrokozmosz II-III-IV.)